Общи условия

I. ПРЕДМЕТ

Чл.1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между “АЛБИСОФТ” ЕООД, ЕИК:204019402, наричан по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и потребителите, наричани по-долу за краткост ПОЛЗВАТЕЛИ, на уеб сайта https://www.albiwebsoft.bg , наричан по-долу AlBiWebSoft и предоставяните от него услуги на информационното общество, наричани по-долу УСЛУГАТА.

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл.2. Информация, съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

 1. Наименование на Доставчика: „АЛБИСОФТ” ЕООД, ЕИК: 204019402
 2. Седалище и адрес на управление:  България, област Пловдив, община Пловдив, гр. Пловдив 4013, район „Южен”, ул. „Димитър Талев” № 2Б, ет. 4, ап. 4
 3. Данни за кореспонденция: България, област Пловдив, община Пловдив, гр. Пловдив 4013, район „Южен”, ул. “Димитър Талев” № 2Б, ет.4, ап. 4
 4. Надзорни органи:

(1) Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София, ул. „Иван Евстатиев Гешов“ № 15, тел.:(02) 940 20 46, факс: (02) 940 36 40

Email: kzld@government.bg

kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

(2) Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр.София, пл. „Славейков“ №4А, ет. 3, 4 и 6,

тел.: 02/980 25 24, факс: 02/988 42 18

гореща линия: 0700 11122

Уеб сайт: www.kzp.bg

5. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG204019402

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УСЛУГАТА

Чл.3. Услугата, предоставяна от AlBiWebSoft на Ползвателя, представлява услуга на информационното  общество   по  смисъла   на   Закона   за   електронната   търговия. Основните характеристики на Услугата са следните:

 • Изработка и поддръжка на уеб сайтове и онлайн магазини
 • SEO оптимизация
 • Регистрация в търсачки
 • Реклама в Гугъл и Фейсбук
 • Създаване и поддръжка на фейсбук страници
 • Интеграция в социални мрежи
 • Интеграция на платежни инструменти (EasyPay, PayPal, ePay и др.)
 • Инсталация и конфигурация на SSL сертификати
 • Регистрация и конфигурирация на Google Analytics
 • Изработка на мобилни приложения
 • Изцяло персонализирани уеб услуги и решения

Чл.4. AlBiWebSoft предоставя, а Ползвателите използват Услугата, съгласно параметрите, обявени на страницата на AlBiWebSoft в Интернет.

IV. ЦЕНА НА УСЛУГАТА

Чл.5. (1). AlBiWebSoft предоставя Услугата срещу възнаграждение, дължимо от Ползвателя съгласно избрания от него абонаментен план, когато Услугата се предоставя възмездно.

(2). Информация за различните параметри на Услугата е достъпна на страницата на AlBiWebSoft в Интернет.

Чл.6. (1). Ползвателят заплаща цената на Услугата съобразно определеното от AlBiWebSoft в страницата му в Интернет, когато Услугата се предоставя възмездно.

(2).  AlBiWebSoft потвърждава   получаването  на   плащането  чрез  активиране   на Услугата и чрез друго подходящо потвърждение по електронен път.

 

V. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА, ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ И ВЛИЗАНЕ В СИЛА НА ДОГОВОРА

Чл.7. (1). Настоящите общи условия се прилагат както към услуги, за които се изисква регистрация, така и за такива, за които не се изисква регистрация.

(2). За да използва Услугата, Ползвателят следва да въведе избрана от него парола за отдалечен достъп.

(3). Паролата за отдалечен достъп се определя от Ползвателя чрез извършване на онлайн регистрация в страницата на AlBiWebSoft в Интернет, съобразно посочената в нея и настоящите общи условия процедура.

(4). С попълване на данните си и натискане на бутоните „Да, приемам”, „Регистрация: или друго изявление в смисъл на съгласие, Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

(5). AlBiWebSoft потвърждава извършената от Ползвателя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Ползвателя електронен адрес, на който се изпращат иинформация за активиране на регистрацията. Получателят потвърждава регистрацията и сключването на договора  чрез електронна препратка в писмото, с което е уведомен за извършената регистрация, изпратено от AlBiWebSoft. След потвърждаването се създава акаунт на Ползвателя и между него и AlBiWebSoft възникват договорни отношения.

(6). При извършване на регистрацията Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят се задължава в срок от 24 часа да актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна.

(7). В случай че за регистрация на Ползвателя за ползване на услугата се използва профил в уеб социални мрежи или други мрежи, страна по договора е лицето, което е титуляр на използвания за регистрацията профил в съответната социална или друга мрежа. В този случай AlBiWebSoft има право на достъп до данните, необходими за идентифициране на Ползвателя в съответната социална или друга мрежа.

Чл.8. (1). Ползвателите използват предимно интерфейса на Интернет страницата на AlBiWebSoft, за извършване на електронни изявления в отношенията помежду им.

(2). Договорът се сключва на български език.

(3). Договорът между AlBiWebSoft и Ползвателя представлява настоящите общи условия, достъпни на адрес https://www.albiwebsoft.bg/terms , заедно с всички изменения и допълнения в тях.

(4). Страна по договора с AlBiWebSoft е Ползвателят на Услугата съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния профил на Ползвателя. За избягване на съмнение това са данните, с които е създаден акаунт при Доставчика.

(5). AlBiWebSoft включва в интерфейса на Интернет страницата си технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора.

(6). Този договор се счита за сключен от момента на извършване на регистрация на Ползвателя при Доставчика. В случай че Услугата се заявява за ползване след извършване на регистрацията, договорът за използването й се счита за сключен от момента на заявяването й от Ползвателя чрез интерфейса на AlBiWebSoft.

(7). За сключването на този договор и за сключването на договора за използване на Услугата, AlBiWebSoft изрично уведомява Ползвателя по подходящ начин чрез електронни средства.

(8). В случай, че Услугата се използва без извършване на регистрация от Ползвателите, договорът за използването й се счита за сключен от момента на първото й използване от Ползвателя. В този случай настоящите общи условия имат действиe от момента на първото използване на услугата от Ползвателя до момента на преустановяване на използването й.

(9). Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.

Чл.9. (1). Ползвателят има право да използва Услугата добросъвестно и по предназначение.

(2). При използването на Услугата Ползвателят не трябва да използва софтуер, скриптове, програмни езици или други технологии, които биха могли да създадат затруднения в ползването й от другите ползватели.

(3). Ползвателят се задължава да не използва Услугата в противоречие с приложимото законодателство.

Чл.10. Ползвателят осигурява самостоятелно оборудването за достъп до Услугата и нейното управление.

Чл.11. (1). С оглед повишаване качеството на Услугата, извършване на профилактика, отстраняване на повреди и други свързани с това дейности, AlBiWebSoft има право временно да ограничи или преустанови предоставянето на услугата.

(2). В случаите по ал.1, AlBiWebSoft е задължен своевременно да възстанови предоставянето на услугата след отпадане на обстоятелството, което е причина за преустановяването.

Чл.12. (1). AlBiWebSoft предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни.

(2). От съображения за сигурност AlBiWebSoft се задължава да изпрати личните данни само на посочен от  Ползвателите в момента на регистрацията e-mail адрес.

(3). AlBiWebSoft приема и обявява на сайта си Политика за защита на личните данни. Ползвателят се съгласява с Политиката за защита на личните данни на AlBiWebSoft.

(4). Получателят се съгласява, че AlBiWebSoft има право да обработва личните му данни съгласно Политиката му за защита наличните данни.

(5). Ползвателите  носят отговорност за опазването на поверителността на тяхната парола и акаунт и са изцяло отговорни за всички действия или посегателства от страна на трети лица спрямо техния акаунт или парола.

(6). Ползвателят е уведомен, че е препоръчително да се отписва от акаунта си в края на всяка сесия, натискайки бутона “Изход”.

Чл.13. (1). Във всеки момент преди, по време или след предоставяне на Услугата, AlBiWebSoft има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

VI. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл.14. (1). Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от AlBiWebSoft, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички регистрирани Ползватели на услугата.

(2). AlBiWebSoft и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя след изричното му уведомяване от AlBiWebSoft и ако Ползвателят не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля.

(3). Ползвателят се съгласява, че всички изявления на AlBiWebSoft, във  връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Ползвателя при регистрацията за използване на Услугата. Ползвателят на Услугата се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член  не  е  необходимо да бъдат подписани с  електронен  подпис,  за  да  имат действие спрямо него.

(4). Ползвателите, които използват Услугата без регистрация, приемат новите общи условия от момента на използването след промяната им, без изрично уведомление за промяната.

 

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 15. Договорът за предоставяне на Услугата се прекратява:

 • с изтичане на срока на договора, съгласно избрания от Ползвателя период на предоставяне на Услугата;
 • с прекратяване на регистрацията на Ползвателя за ползване на Услугата;
 • при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност  на една от страните по договора;
 • по взаимно съгласие на страните в писмен вид едностранно с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна;
 • при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
 • при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;.
 • в случаите по чл.9, ал.3 от тези общи условия;

Чл.16. AlBiWebSoft има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че предоставяните услуги се използват в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България и общоприетите нравствени норми.

VIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 17. Страните декларират, че в случай, че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да повлече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или от установената практика.

Чл.18. За неуредените в този договор въпроси, в това число въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на отделни клаузи или на договора в неговата цялост, се прилагат законите на Република България.

Чл.19. Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от компетентния съд или Комисията за защита на потребителите.

Чл. 20. Настоящите общи условия са приети на 18.02.2017г. и влизат в сила за Ползвателя от момента на сключване на договора и след приемането на общите условия по посочения по-горе ред.